Η εταιρεία

H εταιρεία AIRENERGY συστάθηκε το έτος 2008, με σκοπό να συνεισφέρει στην αξιοποίηση της Αιολικής Ενέργειας και στην υλοποίηση Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα.

Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η κατασκευή και η λειτουργία Αιολικών Πάρκων.

Το ανθρώπινο δυναμικό της AIRENERGY περιλαμβάνει εξειδικευμένους μηχανικούς και οικονομολόγους με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο της Αιολικής Ενέργειας  καθώς και ένα μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών με άρτια επιστημονική γνώση και κατάρτιση.

Ενδεικτικά στοιχεία της εμπειρίας αυτής είναι:

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αδειοδότηση Αιολικών Πάρκων, συνολικής ισχύος άνω των 2.500 MW
Οργάνωση, συντονισμός και επίβλεψη της υλοποίησης Αιολικών Πάρκων, συνολικής ισχύος 300 MW
Κατασκευή τριών Υ/Σ 150/20 kV καθώς και ενός ΚΥΤ 400/20 kV
Σύνταξη και προώθηση των επενδυτικών πλάνων για επιδότηση Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος 343 MW
Κατασκευή των έργων υποδομής για επτά αιολικά πάρκα

Δραστηριότητες
Ανάπτυξη Έργων
Η εταιρεία αναλαμβάνει το σύνολο των απαραίτητων μελετών, ενεργειών και δραστηριοτήτων που αφορούν σε όλο το φάσμα της υλοποίησης ενός ΑΣΠΗΕ, δηλαδή τόσο κατά την αδειοδοτική διαδικασία όσο και κατά τη φάση της κατασκευής.
Κατασκευή έργων
Η εταιρεία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την κατασκευή των έργων υποδομής ενός ΑΣΠΗΕ. Διαθέτοντας αφενός στελέχη τα οποία έχουν οργανώσει, συντονίσει και επιβλέψει την κατασκευή 300 MW ΑΣΠΗΕ, τριών Υποσταθμών 150/20 kV και ενός ΚΥΤ 400/20 kV και αφετέρου έχοντας αναλάβει και ολοκληρώσει εντός των τελευταίων 2 ετών την εξ ολοκλήρου κατασκευή των έργων υποδομής τριών ΑΣΠΗΕ, η AIRENERGY αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση για την έγκαιρη και ποιοτική κατασκευή ενός ΑΣΠΗΕ.
Αξιολόγηση έργων
Η AIRENERGY αναλαμβάνει την αξιολόγηση ΑΣΠΗΕ σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης, με σκοπό την λεπτομερή ενημέρωση του πελάτη τόσο με βάση τεχνοοικονομικά όσο και αδειοδοτικά κριτήρια.
Πελάτες