Έργα

Παρθένι 27.00MW

Έτος 2016

Πελάτης ΚΗΔΑΛΙΩΝ Α.Τ.Ε.

  • Κατασκευή οκτώ θεμελίων Ανεμογεννητριών Vestas V112 – 1,8MW 
  • Εργασίες Σκυροδέτησης Υποσταθμού στη θέση Αγιωργήτικα