Έργα

Κρυά 11.20MW

Έτος 2014

Πελάτης ENERCON GmbH

  • Έργα οδοποιίας
  • Κατασκευή χώρων ανέγερσης
  • Κατασκευή δύο θεμελίων Ανεμογεννητριών ENERCON E44/S/54/3K/01
  • Πλήρη κατασκευή εσωτερικού δικτύου καλωδιώσεως