Έργα

Κοπρινό 9.90MW

Έτος 2014

Πελάτης ENERCON GmbH

  • Πλήρη κατασκευή εσωτερικού δικτύου καλωδιώσεως