Διαχείριση Ποιότητας

Όραμά μας στην AirEnergy είναι η μακροχρόνια πορεία της εταιρείας και η εδραίωσή της ως της κορυφαίας εταιρείας μελέτης και κατασκευής έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τις αξίες για βιώσιμη ανάπτυξη στα πλαίσια της κοινωνίας.

Αποστολή της AirEnergy είναι η συνεχής βελτίωση σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής μας, η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, η ικανοποίηση των πελατών μας και η ανταμοιβή όλων όσοι εμπλέκονται με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.

Οι βασικές αξίες της Airenergy είναι:

 1. Η απόλυτη υπευθυνότητα κατά την παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων μας
 2. Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα σε ό,τι κάνουμε
 3. Η ομαδική εργασία, η συνέργεια και η συνεργασία
 4. Η επίτευξη των στόχων μας και των στόχων των Πελατών μας
 5. Η συνεχής βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης και κατάρτισης των Στελεχών μας

Οι αντικειμενικοί στόχοι μας είναι:

 1. Ο αποτελεσματικός προγραμματισμός, διαχείριση, εκτέλεση και παρακολούθηση των έργων.
 2. Η παροχή των υπηρεσιών μας εντός των προγραμματισμένων διοριών.
 3. Η πλήρης κάλυψη και ικανοποίηση των απαιτήσεων των Πελατών μας
 4. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε
 5. Η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 6. Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους Πελάτες μας
 7. Η έγκαιρη και αποτελεσματική διάγνωση των αναγκών των Πελατών μας

Για την υλοποίηση των στόχων μας απαιτείται:

 1. Η ικανοποίηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων
 2. Η συνεχής παρακολούθηση της σχετικής Νομοθεσίας
 3. Η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών μας κατά την υλοποίηση των έργων
 4. Η τήρηση των διαδικασιών, κανονισμών και πολιτικών της Airenergy
 5. Η συνεχής παρακολούθηση και η έγκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις στον κλάδο
 6. Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση των έργων και την λειτουργία του Συστήματος
 7. Η επιλογή εξειδικευμένων Συνεργατών
 8. Η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
 9. Η χρήση του κατάλληλου, αξιόπιστου και σύγχρονου εξοπλισμού και υποδομών
 10. Ο σχεδιασμός, η υιοθέτηση, παρακολούθηση και εφαρμογή συστήματος Δεικτών & Στόχων Ποιότητας και Απόδοσης σε κάθε στάδιο λειτουργίας και σε κάθε ιεραρχική βαθμίδα, με απώτερο στόχο τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της AirEnergy
 11. Η επιδίωξη συνεχούς αναβάθμισης της Πολιτικής Ποιότητας και κοινοποίησής της σε όλο το προσωπικό, ώστε να επιτυγχάνεται η συμβατότητα με τους γενικούς και τρέχοντες κανόνες της AirEnergy.

Όλοι μας, Διοίκηση και Εργαζόμενοι, ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ στα ανωτέρω, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το όνομα της AirEnergy θα εξακολουθήσει να είναι συνώνυμο της υψηλής ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών.

Πολιτική Ποιότητας

AIR ENERGY 9001 GR
AIR ENERGY 9001 GR