Ανάπτυξη Έργων

Ανάπτυξη Έργων

Τεχνοοικονομική αξιολόγηση

Έχοντας βεβαιωμένη γνώση των τιμών της αγοράς τόσο εξαιτίας της ενασχόλησης της εταιρείας στο κομμάτι της κατασκευής των ΑΣΠΗΕ (π.χ. κόστος χωματουργικών, κόστος σκυροδέματος, κόστος οπλισμού κλπ.) όσο και εξαιτίας των καλών σχέσεων που η εταιρεία διατηρεί με μεγάλους κατασκευαστικούς οίκους ανεμογεννητριών (κόστος ανεμογεννήτριας), η AIRENERGY προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένα οικονομοτεχνικά πλάνα σχετικά με τους ΑΣΠΗΕ τους καθώς και προτάσεις βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων.

Αδειοδοτική αξιολόγηση

Έχοντας αφενός αδειοδοτήσει περισσότερα από 1.500 MW ΑΣΠΗΕ σε όλη την ελληνική επικράτεια και αφετέρου παρακολουθώντας συστηματικά όλες τις μεταβολές των Νόμων, Διατάξεων, Κανονισμών και εν γένει όλων των εξελίξεων που αφορούν την Αιολική Ενέργεια, η AIRENERGY προσφέρει ενδελεχή αδειοδοτικό έλεγχο και αξιολόγηση με σκοπό τον εντοπισμό και την επισήμανση ενδεχόμενων παραλήψεων ή προβλημάτων που αφορούν τους εκάστοτε ΑΣΠΗΕ, καθώς και προτάσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων που θα εντοπισθούν.