Ανάπτυξη

Η AirEnergy αναλαμβάνει την αξιολόγηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης, με βάση τεχνοοικονομικά αλλά και αδειοδοτικά κριτήρια και στόχο την πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση του πελάτη .

Η εταιρεία αναλαμβάνει την αξιολόγηση της θέσης Αιολικών Πάρκων, με σκοπό την παρουσίαση προτάσεων και λύσεων σε θέματα όπως:

 • Την οδική προσβασιμότητα του Αιολικού Πάρκου
 • Την ηλεκτρική σύνδεση του Αιολικού Πάρκου στο σύστημα ή το δίκτυο
 • Την χωροθέτηση των ανεμογεννητριών

Οι μετρήσεις αιολικού δυναμικού είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό και τη σωστή λειτουργία κάθε αιολικού πάρκου.

 •  Στην AirEnergy διαθέτουμε την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για την αποτελεσματική επιλογή της θέσης μέτρησης, την εγκατάσταση και τη συντήρηση καθώς και την ανάλυση των δεδομένων του ανέμου.
 •  Πραγματοποιούμε πάντοτε μετρήσεις υψηλής ποιότητας, προσαρμοζόμενοι σταθερά στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις των πελατών μας.
 •  Στα reports μας εμπεριέχονται λεπτομερή γραφήματα και πίνακες με σχήματα και διαγράμματα ανέμου, ενώ η έκθεσή μας περιλαμβάνει πλήρη τεκμηρίωση της μεθοδολογίας, της επεξεργασίας, των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων των μετρήσεων.

Έχοντας σε όλη την Ελλάδα εξειδικευμένους συνεργάτες όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων για το σχεδιασμό ενός έργου, η AirEnergy παρέχει το σύνολο των απαραίτητων μελετών στο πλαίσιο της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:

 •   Τοπογραφικές
 •   Ενεργειακές
 •   Περιβαλλοντικές
 •   Δασοτεχνικές
 •   Εδαφοτεχνικές – Γεωλογικές
 •   Ηλεκτρομηχανολογικές

Έχοντας αφενός αδειοδοτήσει Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος άνω των 1.500 MW, σε όλη την ελληνική επικράτεια και αφετέρου παρακολουθώντας συστηματικά όλες τις μεταβολές των Νόμων, Διατάξεων, Κανονισμών και εν γένει όλων των εξελίξεων που αφορούν την Αιολική Ενέργεια, η AirEnergy αναλαμβάνει το σύνολο όλων των απαραίτητων διαδικασιών, ενεργειών και μελετών που απαιτούνται για την αδειοδότηση ενός έργου.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια ορόσημα της διαδικασίας αυτής:

 • Άδεια Παραγωγής
 • Προσφορά Σύνδεσης
 • Πράξη Χαρακτηρισμού
 • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
 • Σύμβαση Σύνδεσης
 • Σύμβαση Αγοροπωλησίας
 • Άδεια Εγκατάστασης
 • Οικοδομική Άδεια